تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

صلاحیت مشاوره آموزش ایمنی  از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صلاحیت آموزش ،یازرسی و مشاوره ایمنی و آتش نشانی  از سازمان آتش نشانی