آموزش

بیانیه آموزش:
گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن با عنایت بر این باور که آموزش رکن اصلی گسترش و توسعه خدمت رسانی می باشد، این گروه  بمنظور ارتقاء مهارتها و توانمندیها و شایستگی ، سیستم آموزشی خود را با الگوبرداری از استاندارد ISO10015 طراحی نموده است و از طریق بهره گیری از تکنولوژی روز و نرم افزارهای کاربردی مناسب، بدنبال دستیابی به اهداف کلان ذیل می باشد:
•    بهبود فرآیند آموزش و سطح رضایتمندی فراگیران از طریق ایجاد ارتباط مؤثر
•    تولید دانش در گروه  از طریق ارائه مقالات، کتب وسایر فعالیتهای دانشی

 

اهداف گروه در زمینه آموزش
آموزش یک فرایند چهار مرحله‌ای است. یک فرایند آموزش برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک می‌تواند سهم بسزایی در کمک به سازمانها در جهت توسعه و بهبود توانایی‌هایش برای رسیدن به اهداف کیفی داشته باشد.  از اهداف این گروه آموزش هدایت شغلی، و ارائه خدمات مرتبط در راستای :خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی ، آتش نشانی ، محیط زیست ، سلامت وبهداشت (عمومی ، روانی و صنعتی) ، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی ، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، حقوق و بیمه ، در بخشهای : عمومی ، خصوصی ، خدماتی ، اداری و صنعتی به منظورارتقاء سطح ایمنی وامنیت، سلامت،بهداشت، و دانش فنی مجموعه های شهری و صنعتی  از طریق افزایش سطح توانایی، دانش ، مهارت و شایستگی های شغلی برای ارائه خدمات مطلوبتر می باشد  . روزآمد سازی ، توانمند سازی و توسعه دانش ، بینش ، مهارت ، نگرش معنوی ، بصیرتی کلیه اقشار ،سازمانها و ارگانهای تولیدی و خدماتی جامعه با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان از جمله اهداف گروه می باشد .

 

نحوه ارائه خدمات آموزشی

این گروه در راستای نیل به اهداف یاد شده نسبت به برگزاری دوره های آموزشی  به صورت عمومی و تخصصی در زمینه های ذکر شده با ارائه گواهینامه های معتبر و قانونی و بکارگیری فضاهای آموزشی مناسب و همچنین ارائه آموزش های غیر حضوری به صورت کاملا تخصصی و اعزام استاد و مدرس در محل های مورد تقاضای شرکت ها و ارگان ها  اقدام می نماید.

 

روش اجرایی

کلیه آموزش هایی که توسط گروه مشاوره مهندسی شهر ایمن برگزار می گردد بر پایه استاندارد ISO10015  اجرایی می گردد.