تأمین نیروی انسانی

تأمین، گزینش، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی در زمینه ایمنی و آتش نشانی