تست و شارژ

تست هیدرواستاتیکی خاموش کننده ها و سیلندرهای تحت فشار
شارژ خاموش کننده های آتش نشانی