دپارتمان بازرسی(فنی-کیفی) :
•    بازرسی انطباق محصولات با استاندارد
•    بازرسی بر اساس مدیریت ریسک
•    خدمات بازرسی فنی
•    مشاوره ،آموزش، تهیه دستورالعمل ها و همکاری جهت بازرسی های فنی مرتبط با تجهیزات درواحدهای صنعتی.
•    برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بازرسی
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی
•    برگزاری دوره های بازرسی جوش(NDT) به روشهای ( Penetrant Test ، Magnetic Test ، Radiographic Test ، Ultrasonic Test ، Test Visual)
•    بازرسی  و برگزاری دوره های بازرسی الزامات ایمنی و روشهای آزمون  تجهیزات و زمین های بازی بر اساس استاندارد های ملی به شماره های   ۱-۶۴۳۶ ، ۲-۶۴۳۶ ، ۳-۶۴۳۶ ، ۴-۶۴۳۶ ، ۵-۶۴۳۶ ، ۶-۶۴۳۶ ، ۷-۶۴۳۶ ، ۱۰-۶۴۳۶ ، ۱۱-۶۴۳۶
•    بازرسی و برگزاری دوره های بازرسی الزامات ایمنی و روشهای آزمون  تجهیزات و زمین های بادی بر اساس استاندارد ملی به شماره  ۱۱۳۸۹
•    بازرسی و برگزاری دوره تعیین سطوح جذب ضربه زمین بازی –  الزامات عملکردی و روشهای آزمون بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۹۴۹۱