دپارتمان بیمه

Insurance-Image
Insurance-Image
previous arrow
next arrow

دپارتمان بیمه:

•    بررسی بیمه نامه ها و ارائه راهکاری جهت تکمیل بیمه نامه های فعلی بیمه گزاران
•    برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت بیمه جهت بیمه گزاران و نمایندگان و کارمندان بیمه
•    مشاوره کامل انواع بیمه نامه قبل از صدور و درحین صدور بیمه نامه و پس از بروز خسارت
•    مشاوره کامل انواع بیمه نامه از جهت حل اختلافات با شرکت بیمه و اخذ مبلغ خسارت صحیح
•    صدور انواع بیمه نامه بر اساس نیاز بیمه گزاران