دپارتمان حقوق:

اگر افراد به مسئولیتهای خود در حیطه فعالیتهائی که انجام می دهند، واقف باشند و بدانند که در صورت بروز حادثه، چه عواقبی از لحاظ قانونی توسط محاکم قضائی متوجه آنان خوهد بود، قطعا شیوه ی کارکرد و میزان حوادث، متفاوت از امروز خواهد بود.

هدف ما در دپارتمان حقوق ، ارائه آموزشهای لازم و مشاوره پیرامون موضوعات مورد علاقه و فعالیت کاربران در خصوص پیشگیری از یروز حوادث، ونیزراهکارهای پس از حوادث می باشد.