روابط کار

previous arrow
next arrow
Slider

دپارتمان روابط کار:

• مشاوره تنظیم قراردادهای استخدامی
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارگر وکارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
• رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور ایمنی و حفاظت کارگاهها