دپارتمان مدیریت سوانح:
. تدوین سناریو مانورهای امداد و نجات
• برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
• برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی