خدمات مهندسی آب و محیط زیست

خدمات مهندسی و مدیریت آب ومحیط زیست :
• انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ‏پروژه های عمرانی، معدنی، خدماتی، توسعه ای (EIA)
• سامانه استقرار بهداشت، ایمنی و محیط ‏زیست(HSE)
• انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم
• طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی
• ارائه نرم افزار و خدمات نرم افزاری در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست
• اجرای برنامه های کنترل، کاهش و پیشگیری از آلودگی های منابع آب سطحی (رودها و تالاب ها)
• مطالعات آلودگی دریایی و ساحلی
• انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی
• انجام مطالعات شناسایی خاک های آلوده (اطلس خاک)
• طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری
• تهیه و تکمیل فرمهای عملیاتی پسماند مورد نظر سازمان محیط زیست
• مطالعه و مشاوره در خصوص حذف آلاینده ها و بازسازی یا بهسازی محیط
• ارائۀ خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع
• مشاوره ، طراحی ، تولید و راه اندازی زباله سوزهای صنعتی و شهری
• استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏صنایع کوچک و بزرگ( صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه صنایع)، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
• تهیه و تدوین طرحهای جامع مدیریت پسماند های شهری و روستایی
• طراحی ایستگاه ذخیره، انتقال و مکانیابی و طراحی محل دفن پسماند
• مشاوره و انجام عملیات امحاء پسماند های ویژه و ‏صنعتی
• مشاوره حقوقی در امور مرتبط با محیط زیست
• ارزیابی پیامد های زیست محیطی محصولات ،خدمات و فرآیندها
• شناسائی جنبه های زیست محیطی
• اندازه گیری آلاینده های محیط زیست و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار
• مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک)
• شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و … با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی
• مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای زیست محیطی با هدف استقرار و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001
• آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی مباحث مرتبط با محیط زیست بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
• برگزاری همایش ها و دوره های تخصصی و آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از اساتید داخلی و خارجی