دپارتمان مهندسی و مدیریت سلامت وبهداشت:

        بخش سلامت وبهداشت حرفه ای

        بخش سلامت وبهداشت عمومی

        بخش سلامت وبهداشت روانی

        بخش سلامت وبهداشت غذائی

        بخش سلامت وبهداشت ورزشی

•    طراحی تهویه صنعتی
•    بررسی شرایط ارگونومی محیط کار
•    نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار
•     ارائه روشهای فنی واجرایی درجهت پایش و کنترل فعالیتها وعوامل زیان آور موجوددر محیط کار.
•    تجزیه وتحلیل بیماریهای ناشی از کار و ارائه راهکارهای بهینه سازی محیط با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001 و HSE-MS
•    خدمات روانشناسی صنعتی
•    بررسی سلامت روان کارکنان در محیط کار
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی انگیزش ، تعهد شغلی و وجدان کاری ، و راههای افزایش آنها
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه بررسی فرسودگی شغلی و راههای کاهش آن
•    ارزیابی عملکرد سازمانی
•    شناسائی وندالیسم ( خرابکاری و تخریب ) ماشین آلات ،وروابط انسانی در سازمان ، و راه های کاهش و بهبود آن
•    توانمند سازی کارکنان در حوزه صنعت در زمینه های زیر
•    اصول پیشگیری از استرس و اضطراب درکار برای جلوگیری از حادثه
•    آموزش رفع سریع مشکلات مختلفی مانند ترس و استرس در حین کاری
•    آموزش مهارت های کاربردی ارتباطی در زمینه کار برای بهتر شدن روحیه کاری
•    آموزش تقویت قوای تمرکزی برای کارایی بهتر در کار و جلوگیری از حادثه
•    اصول هدف سازی شغلی جهت پیشبرد اهداف شغلی و روحیه کاری بهتر
•    شخصیت شناسی شغلی جهت تعیین جایگاه شغلی برای تاثیر گذاری بهتر در شغل و جلوگیری از افسردگی شغلی
•    توانمند سازی آتش نشانان
•    اصول پیشگیری از استرس و اضطراب در قبل از عملیات
•    آموزش رفع ترس و استرس در حین عملیات برای تاثیر گذاری بیشتر
•    آموزش فنون تجسم خلاق و تقویت بخشی ذهنی برای کارایی بهتر و جلوگیری از حادثه
•    ارائه خدمات مشاوره در زمینه ایجاد سازگاری شغلی
•      مشاوره با شرکتها بمنظور انتخاب نیروی کار مناسب و طراحی وبرگزاری آزمون استخدامی
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی مباحث مرتبط با بهداشت عمومی ، روانی و صنعتی بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
•    آموزش و تجهیز نیروی انسانی در سطوح مختلف
•    برگزاری دوره های آموزشی بهداشت روان کارکنان
•    آموزش مقابله با استرس در محیط کار
•    دوره هاى آموزشى مدیران سازمانها ، با متد ” آیش ”
•    آشنائی علمی و اصولی مدیران با روشهای حل مسئله و تصمیم گیری
•    برگزاری دوره های آموزشی افزایش انگیزش و دلبستگی سازمانی
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی