خدمات مهندسی و مدیریت آتش نشانی :
•    مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای اعلام حریق
•    مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک
•    مشاوره، طراحی و اجرای رایزر آب آتش نشانی ( تر وخشک)
•    مشاوره، طراحی و اجرای تابلوهای هشدار دهنده
•    مشاوره و ارائه طرح های ایمنی ساختمانی بر اساس مقررات ملی ساختمان
•    علت یابی حریق
•    سرویس و نگهداری سیستمهای ایمنی و آتش نشانی
•    کنترل و بازرسی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
•    طراحی و اجرای ممیزی های داخلی بمنظور پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ، ISO45001 و HSE-MS
•    مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای حفاظت از حریق با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    ارزیابی ریسک حریق و انفجار و ارائه اقدامات اصلاحی با هدف استقرار سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی کلیه مباحث مرتبط با آتش نشانی بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها ، کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
•    آموزش نیروی انسانی آتش نشانی در سطوح مختلف
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی