مهندسی ومدیریت ایمنی

previous arrow
next arrow
Slider

خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی : 

•    ارائه طرحهای ایمنی بنیادی و اصلاحی جهت بهبود شرایط کار
•    طراحی کنترل تلفات و خسارات
•    برنامه ریزی تقلیل هزینه های نگهداری و حفاظتی
•    طراحی و تدوین عملیات بحران وواکنش در شرایط اضطراری با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001
•    طراحی ایمن انبار با هدف استقرار وپایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO45001
•    اجرای سیستم آنالیز ایمنی کار (JSA)
•    تشخیص و ارزیابی تهدیدات وخطرات بالقوه در ساختمانها و صنایع
•    طراحی و اجرای سیستمهای ایمنی
•    برنامه ریزی و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و خطرات
•    بررسی و تجزیه وتحلیل علل حوادث ، آتش سوزی ، وانفجار
•    تهیه MSDS مواد شیمیائی با هدف استقرار  سیستمهای مدیریتی  ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    تهیه دستورالعمل وفرمت مجوزهای انجام کار
•    ارزیابی و انتخاب وسایل حفاظت انفرادی مناسب
•    انجام مطالعات شناسائی خطرات محیط کار
•    نظارت براستقرار و استمرار سیستمهای ایمنی اجرا شده ساختمانی و صنعتی
•    مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای ایمنی با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 ، ISO45001 ، IMS و HSE-MS
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی  مباحث مرتبط با ایمنی بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ،
•    آموزش و تجهیز نیروی انسانی در سطوح مختلف
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی

ایمنی کودکان در دوچرخه سواری

در تمام مراحل دوچرخه سواری کودک، از نزدیک مراقب او باشید. در زمان دوچرخه سواری و یا اسکیت بازی، کودک را ملزم به